Business coaching (coaching biznesowy, coaching dla firm)

Business coaching, czyli coaching biznesowy to bardzo efektywny sposób podnoszenia kompetencji i osiągania zamierzonych celów. Cele wyznaczane są przez osobę odbywającą proces coachingu, a jeśli jest to coaching w ramach firmy lub organizacji to wpływ na wyznaczanie celów mają też przełożeni danego pracownika. Praca coacha biznesowego z managerem (executive coaching) czy pracownikiem jest zindywidualizowana. Business coach podąża za coachee (osoba korzystająca z coachingu), dopasowuje się do jego dynamiki oraz wyzwań jakie napotyka na swojej drodze. W procesie coachingu biznesowego są wzmacniane i rozwijane kompetencje komunikacyjne, zarządcze (w przypadku osób będących managerami), interpersonalne i sprzedażowe. Osoba korzystająca z business coachingu uzupełnia braki i wypełnia luki kompetencyjne, co pozwala jej bardziej efektywnie wykonywać swoją pracę i przesunąć się na wyższy poziom kariery zawodowej. Business coaching jest dedykowany przede wszystkim managerom, a także kandydatom na stanowiska zarządcze. Według New Research Reveals Emerging Best Practices 77% managerów potwierdza skuteczność coachingu.

Business coaching – co można osiągnąć w takcie procesu?

Business coaching nastawiony jest na rozwój umiejętności miękkich po to, aby przekładały się na twarde wskaźniki biznesowe. Dzięki coachingowi biznesowemu managerowie i inni pracownicy osiągają wzrost efektywności w pełnionej roli w firmie, lepiej rozpoznają i wykorzystują swój potencjał; nabywają umiejętność planowania długofalowych działań; są lepiej usposobieni i bardziej otwarci na zmiany; poprawiają swoje zdolności komunikacyjne i interpersonalne; są bardziej efektywni w realizacji stawianych przed nimi celów; lepiej wykorzystują czas w pracy i rozwijają/nabywają umiejętności zarządcze.

Jak odbywa się coaching biznesowy?

 1. Następuje nawiązanie relacji z business coachem, analiza stanu aktualnego i ustalenie celów coachingu.
 2. Klient i coach biznesowy ustalają zasady wzajemnej współpracy (kontrakt coachingowy).
 3. Rozpoczyna się praca na sesjach coachingu, które trwają od 1,5-2 godzin i odbywają się regularnie, nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie. Najbardziej efektywną częstotliwością są spotkania co 2 tygodnie i trwające 1,5 godziny.
 4. Między sesjami coachee wykonuje zadania ustalone na sesji z coachem biznesowym.
 5. Efektywna współpraca z business coachem może trwać od 3 do 9 miesięcy.

Business coaching i jego formy

Podstawową formą business coachingu są indywidualne sesje. Jednak bardzo ciekawym i niesamowicie efektywnym sposobem na pracę z klientem jest shadow coaching nazywany też coachingiem on the job. W czasie sesji tego typu business coach jest przyjaznym obserwatorem klienta w środowisku jego pracy, jest jego „cieniem” (ang. shadow). Dzięki temu może zobaczyć jak coachee funkcjonuje w swoim środowisku pracy, a następnie przekazuje mu informację zwrotną ze szczególnym uwzględnieniem celów całego procesu coachingowego. Inną formą pracy jest coaching zespołowy. Proces coachingu dotyczy wtedy całego zespołu. W sesjach uczestniczą więc jego członkowie, a czas trwania sesji wynosi około 3-4 godzin (w zależności od ustaleń). Osoby zainteresowane indywidualnymi sesjami coachingu biznesowego dla siebie, albo business coachingiem dla pracowników swojej firmy zapraszam do kontaktu. W przypadku współpracy z firmami ceny za sesje coachingowe ustalane są indywidualnie.

Chcesz porozmawiać o szkoleniu dla Twojej firmy? Zarezerwuj termin spotkania online!

Jeżeli interesuje Cię zorganizowanie tego lub innego rodzaju szkolenia w Twojej organizacji i chciałbyś/chciałabyś omówić szczegóły w formie online, serdecznie zachęcamy do umówienia się na spotkanie online poprzez nasz kalendarz.

szkolenie dla firmy Wiktor Tokarski

Z coachingu możesz skorzystać w następujących miejscach: Kraków | Rzeszów | Katowice | WarszawaOnline

Executive coaching – coaching menedżerski

Executive coaching jest tą formą business coachingu, której podmiotem pracy są właściciele firm, członkowie zarządu oraz najwyższa kadra menedżerska. Celem coachingu menedżerskiego jest pomoc w rozwoju kompetencji potrzebnych do zarządzania firmą/zespołami, rozwiązywanie problemów, a także rozwój innych kompetencji potrzebnych na stanowiskach zarządczych.

Dla kogo jest executive coaching – coaching menedżerski?

Z powyższej definicji wynika, że adresatami executive coachingu są wyłącznie właściciele firm, członkowie zarządów oraz najwyższa kadra menedżerska (top managerowie). Część metodologów coachingu rozszerza tę grupę o pozostałych menedżerów definiując executive coaching jako usługę dedykowaną wszystkim, którzy w swoim zawodowym życiu zajmują się zarządzaniem ludźmi, a nie tylko najwyższej kadrze menedżerskiej. My tutaj ten rodzaj coachingu ujmujemy w szerszej perspektywie.

Tematy na coaching menedżerów – executive coaching

Wspomniałem wyżej, że celem sesji w ramach executive coachingu jest pomoc w rozwoju kompetencji koniecznych do zarządzania firmą/zespołami, rozwiązywanie problemów i rozwój kompetencji zarządczych. Można tu wymienić przykładowe tematy do pracy w executive coachingu:

 • zarządzanie firmą;
 • misja, wizja i wartości firmy w praktyce;
 • zarządzanie procesami komunikacyjnymi w firmie;
 • dbałość o procesy wewnątrzfirmowe;
 • rozwój pracowników;
 • zapobieganie wypaleniu zawodowemu;
 • work-life balance.

Executive coaching (coaching dla menedżerów) – realizacja procesu

Z moimi klientami pracuję w czasie sesji executive coachingu realizowanych osobiście (najczęściej w siedzibie firmy) lub online/przez telefon. Sposób realizacji procesu jest uzależniony od klienta, jego możliwości i dyspozycyjności czasowej. Sesje executive coachingu odbywają się najczęściej co dwa lub cztery tygodnie i trwają od 50 do 80 minut. Możliwe są też sesje coachingu on the job nazywanego także shadow coachingiem. Praca w procesie dokonuje się w czasie poufnych sesji, w których klienci koncentrują się nad realizacją wyznaczonych celów (celu ogólnego – na cały proces coachingu oraz celów szczegółowych – wyznaczanych na każdej sesji). Ilość sesji zależna jest od klienta, a uwarunkowana takimi czynnikami jak: rodzaj celów do realizacji, tempo indywidualnej pracy klienta oraz częstotliwość odbywania sesji. Zwykle bywa tak, że klienci korzystający z executive coachingu rozpoczynają pracę z częstotliwością spotkań odbywanych raz na dwa tygodnie, aby po pewnym czasie odbywać sesje raz w miesiącu lub raz na kilka tygodni.

Jakie korzyści może przynieść coaching menedżerski?

Executive coaching to korzyści nie tylko dla osób, które go odbywają (właścicieli firm, członków zarządu czy top menedżerów), ale także całej organizacji. Wśród licznych korzyści można wymienić następujące:

 • rozwój kompetencji zarządczych;
 • usprawnienie procesów;
 • przyśpieszenie podejmowania trafnych decyzji;
 • uzyskiwanie nowej perspektywy;
 • ukierunkowanie na osiąganie celów i rozwój;
 • dbałość o dobrostan osobisty (work-life balance).

Wiktor Tokarski – business coach

Wiele osób odwiedzających moja stronę internetową, a także media społecznościowe wie o tym, że zajmuję się prowadzeniem szkoleń miękkich, a także, że jestem coachem. Niektórzy widzą, że oprócz obok life coachingu zajmuję się także coachingiem biznesowym i że posługuję się nazwą „business coach” na określenie tej części mojej działalności. W czym jako business coach mogę Ci pomóc?

Kim jest business coach?

Business coach to ktoś, kto wspiera w rozwoju zawodowym osoby pracujące na stanowiskach menedżerskich w firmach i organizacjach. Coach biznesowy pomaga też tym pracownikom, którzy przygotowują się do zarządzania innymi. Z usług business coachów korzystają zarówno właściciele firm, osoby nimi zarządzające, menedżerowie wszystkich poziomów oraz osoby, które mają pełnić takie role. Ogólnie rzecz biorąc można tu mówić o coachingu dla firm.

Czy coach biznesowy jest dla mnie?

Zakres tematów, nad którymi można pracować w procesie coachingu biznesowego jest bardzo szeroki, ale ich kontekst (w odróżnieniu do life coachingu) dotyczy zawsze sposobu wykonywania pracy oraz zarządzania pracownikami. Z business coachem można więc pracować nad polepszeniem swoich kompetencji menedżerskich jak i rozwiązywaniem konkretnych problemów czy stawianiem czoła wyzwaniom. Najczęstsze cele, które stawiają sobie osoby korzystające z pomocy business coachów są następujące:

 • usprawnienie komunikacji z pracownikami;
 • rozwiązywanie konfliktów w zespole;
 • zwiększenie produktywności;
 • skuteczne delegowanie zadań i odpowiedzialności;
 • zarządzanie przez cele;
 • polepszenie współpracy z innymi zespołami i ich menedżerami;
 • nastawienie na realizację celów firmy;
 • prowadzenie zespołu w czasie zmiany;
 • organizacja czasu pracy;
 • przekazywanie informacji zwrotnej;
 • rekrutacja;
 • proces onboardingu nowych pracowników;
 • automotywacja;
 • motywowanie innych.

Na czym polegają sesje coachingu z business coachem?

Sesje coachingu odbywane z business coachem nastawione są na realizację konkretnych celów. Mogą to być cele rozwojowe (np. chcę lepiej zarządzać podległym mi zespołem), albo cele interwencyjne (np. jak pomóc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji z pracownikami). Na pierwszej lub jednej z pierwszych sesji coachingu biznesowego ustala się cel ogólny. Cały proces coachingu biznesowego nastawiony jest na dążenie do realizacji tegoż. Każda sesja coachingu powinna zbliżać do realizacji celu ogólnego. Czasem zdarza się, że w ramach procesu coachingu cel ogólny ulega zmodyfikowaniu, zredefiniowaniu lub całkowitej zmianie. To zupełnie normalne. Praca business coacha polega na podążaniu za klientem, zadawaniu adekwatnych pytań, a także pomocy w rozumieniu siebie oraz procesu, który się dzieje.

Jaka jest różnica między business coachem a trenerem biznesu?

Niekiedy pojęcia „business coach” oraz „trener biznesu” są utożsamiane ze sobą. Tymczasem można być business coachem nie będąc trenerem biznesu, a także być trenerem biznesu nie będąc – jednocześnie – business coachem. Zasadnicza różnica między tymi dwoma zawodami polega na sposobie pomagania klientom. Nieco upraszczając i uogólniając można powiedzieć, że trener biznesu po poznaniu potrzeb danej firmy przygotowuje program szkolenia/treningu, w czasie którego uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie, który jest przewidziany programem szkolenia. W przypadku business coacha sprawa wygląda inaczej. Business coach dowiaduje się nad czym jego klient będzie pracować dopiero na pierwszej lub jednej z pierwszych sesji. Coach biznesowy nie przygotowuje specjalnego programu rozwojowego dla klienta, ale za nim podąża. Business coach jest nastawiony na słuchanie, zadawanie trafnych pytań i towarzyszenie klientowi w osiągnięciu celu. Zadaniem business coacha nie jest przekazywanie wiedzy.

Business coaching i trening w jednym procesie

Łączenie metod coachingowych oraz treningowych jest możliwe wtedy, gdy klient wyrazi takie oczekiwanie wobec osoby, która ma prowadzić proces. Ja osobiście spotykam się z oczekiwaniem, aby w czasie procesu coachingu stosować także metody treningowe. W niektórych firmach, dla których świadczę usługi coachingu, to oczekiwanie jest wyrażone od samego początku. Przykładowo: „Decydujemy się na Pańskie usługi, bo chcemy aby nasi menedżerowie dostali dwa w jednym – coaching oraz trening”, w innych pojawia się w trakcie procesu. Łączenie metod coachingowych i treningowych – z perspektywy mojego doświadczenia – jest zwykle bardzo efektywnym sposobem rozwoju menedżerów i osób przygotowujących się do tej roli.

Business coach. Jak skorzystać z pomocy?

W mojej praktyce świadczę usługi business coachingu (lub business coachingu łączonego z elementami treningu biznesowego) zarówno w formule spotkań osobistych jak i w formie online. W przypadku firm, które decydują się na rozwój kilku/kilkunastu pracowników istnieje możliwość dojazdu do siedziby klienta i odbywania sesji coachingu tamże. Z business coachingu w formie online (lub przez telefon) korzystają najczęściej osoby spoza Krakowa, w którym mieszkam. Często są to przedsiębiorcy z zagranicy. Jeśli jesteś zainteresowany coachingiem dla siebie, albo pracowników Twojej firmy/organizacji – zapraszam do kontaktu.

Szukasz wsparcia w życiu osobistym lub zawodowym?

Próbna sesja coachingu to 50 minut spotkania online, w czasie którego będziesz mógł/mogła sprawdzić jak pracuje się z Coachem Wiktorem. Przygotuj temat, nad którym chcesz popracować i z nim zgłoś się na sesję. Kliknij niżej, aby kupić sesję w bardzo promocyjnej cenie!

Próbna sesja coachingu Wiktor Tokarski

Konsultacja online trwa 30 minut. Jest przeznaczona dla tych osób, które mają doświadczenie pracy z coachem, ale chcą porozmawiać z Wiktorem, aby sprawdzić czy jest on odpowiednią osobą do poprowadzenia ich procesu i ustalić warunki współpracy. Klijnij niżej, aby zarezerwować termin konsultacji.

Konsultacja w sprawie coachingu Wiktor Tokarski

Opinie klientów

Wiktor pomógł mi przejść przez duże zmiany – wspierał mnie swoją wiedzą w przygotowaniu do przejęcia 350-osobowego zespołu. Korzystałem z sesji coachingowych zarówno w kwestiach zawodowych jak i prywatnych. Coaching indywidualny prowadził również dla osób z mojego zespołu. Poza tym szkolenia, które Wiktor prowadził dla Pracowników, którzy rozpoczynali swoją drogę z zarządzaniem, były zawsze wysoko oceniane przez uczestników i przeze mnie. Polecam współpracę z Wiktorem!

Marcin Mańko, Kierownik Sprzedaży Detalicznej, Time Trend

W grudniu 2018 r. brałem udział w prowadzonym przez p. Wiktora szkoleniu Master Manager. Jestem z niego bardzo zadowolony, ponieważ z jednej strony uporządkowało mi ono wiedzę a z drugiej dzięki niemu spojrzałem na swoje kompetencje w nowy sposób. Po szkoleniu zacząłem bardziej świadomie wykorzystywać swoje mocne strony i lepiej dobierałem sposób współpracy z osobami wokół mnie. W roku 2019 miałem przyjemność uczestniczyć w sesjach coachingu indywidualnego prowadzonych przez p. Wiktora. Były to dla mnie spotkania pomagające radzić sobie z problemami życia zawodowego. Znalazłem w nich również dużo rozwiązań, które wykorzystuje prywatnie. Ceniłem sobie szczególnie bardzo trafne zadawanie pytań przez p. Wiktora, które przybliżały mnie do odpowiedzi oraz zwiększały ilość dostępnych rozwiązań w ważnych dla mnie sprawach, ale co też było dla mnie wyjątkowo cenne pozostawiały mnie z ważnymi refleksjami. Szczególnie polecam spotkania z p. Wiktorem osobom szukającym połączenia merytorycznego przygotowania, fachowej pomocy w rozwoju zawodowym i ceniącym sobie brak budowania dystansu pomiędzy szkoleniowcem/coachem a osobą, która szuka u niego rozwoju.

Kamil Bekier, General Manager, Noble Place - Legic Ltd.

Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Wiktora, a także brałam udział w indywidualnych sesjach coachingowych. Wiktora cechuje wyjątkowy profesjonalizm i wysokie umiejętności interpersonalne, ale także wyjątkowe podejście do każdego. Jakość prowadzenia szkoleń grupowych jak i indywidualnych zawsze była na wysokim poziomie. Wiktor bardzo mi pomógł na początku drogi managera. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Wiktorem i serdecznie polecam każdemu, kto chce się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności nie tylko biznesowe.

Dominika Błachnio, Specjalista ds. Importu i Marketingu, Grupa ZIBI S.A.

Miałam i mam nadal okazję pracować z Wiktorem zarówno podczas organizacji szkoleń, jako również uczestnik oraz w sesjach coachingowych. Wiktor w czasie współpracy wykazuje się pełnym zaangażowaniem, zawsze przygotowany do każdego spotkania, przy tym niezwykle wykazując empatię do każdego z uczestników. Pełen profesjonalizm – w częściach merytorycznych, indywidualne podejście. Szkolenia prowadzone przez Wiktora zawsze kończyły się uśmiechem u każdego uczestnika i zadowoleniem. Profesjonalista w swoim fachu. Jako osoba – życzliwy, wzbudzający zaufanie, a uśmiech towarzyszy Wiktorowi nieustannie.

Monika Kotalczyk, HR Coordinator, HR Business Partner, Grupa ZIBI S.A.

Z coachingu u Wiktora korzystałem przez 2 lata. Dzięki niemu zdobyłem motywację do stawania się lepszym człowiekiem w tym lepszym pracownikiem. Dzięki pracy z Wiktorem odkryłem swoje silne strony i nauczyłem się radzić sobie ze słabościami. Nauczyłem się też planować zadania tak aby zrealizować je na czas i ograniczyć stres związany z presją terminu, co przydaje mi się codziennie w mojej pracy zawodowej. Wiktor pomógł mi zmienić moje podejście do pracy, dzięki temu jej wykonywanie daje mi więcej satysfakcji. W pracy z Wiktorem ceniłem sobie jego rzetelność, punktualność i umiejętność dostosowania się do mojego tempa pracy. Polecam współpracę z Wiktorem wszystkim, którzy chcieliby rozwinąć się zawodowo, ale uważają, że osiągnęli już szczyt swoich możliwości. Wiktor potrafi przesunąć tą granicę.

Robert Rodzinka, Dyrektor Finansowy, Villa Verde

Decyzję o shadow coachingu podjęłam z pełną świadomością trudności i konsekwencji. Zdecydowałam się na współpracę z Wiktorem, bowiem byłam pewna jego wysokich kompetencji i dobrych intencji. Dla mnie było to bardzo ciekawe doświadczenie, które pozwoliło mi uczyć się w czasie rzeczywistym, ale również wprowadzać zmiany na podstawie uzyskanej informacji zwrotnej.

Trzeba przyznać, że Wiktor jest świetnym obserwatorem i doskonale zauważa ważne aspekty, które niewidoczne dla mnie znacznie utrudniały realizację zaplanowanych czynności.

Praca z Wiktorem w obszarze shadow coachingu w moim naturalnym środowisku pozwoliła mi na wypracowanie skuteczniejszych praktyk, które obecnie znacznie poprawiają efektywność pracy i osiąganie celów. Podczas pracy Wiktor wykazał się ogromnym profesjonalizmem i był w pełni zaangażowany a udzielane informacje zwrotne były szczere i budujące. To co uzyskałam dzięki tej współpracy, to solidne podstawy do wprowadzania korzystnych zmian w moich codziennych obowiązkach oraz wskazówki do lepszego funkcjonowania w otoczeniu.

Shadow coaching z Wiktorem to inspirujące doświadczenie. To jak dawka tlenu w drodze na szczyt.

Joanna Antonik, Koordynator Sprzedaży, Trener, Allianz Polska S.A.

Pracowałam z Wiktorem indywidualnie i brałam udział w szkoleniach prowadzonych dla większej grupy. Pełen pozytywnej i dobrej energii, skutecznie pozwala budować wiarę w siebie i odbudowywać pogmatwane relacje z innymi ludźmi. Pozwala uwierzyć we własne możliwości i daje wskazówki jak to osiągnąć. Szczerze polecam każdemu Wiktora jako coacha w celach prywatnych jak i zawodowych.

Marzena Trejnis, Sales Marketing Manager, Noble Place - Legic Ltd.

Zarówno coaching jak i szkolenie „Master Manager” były przeprowadzane są na wysokim poziomie. Na uwagę zasługuje rzetelny sposób poruszanych zagadnień związanych z tematem szkolenia, indywidualne podejście, otwartość, komunikatywność oraz partnerski styl. Wiktor reprezentuje wysoki poziom merytoryczny podczas spotkań coachingowych oraz szkoleniowych. Nie boi się nowych wyzwań i chętnie stosuje nowatorskie rozwiązania na sali szkoleniowej. Potrafi wybrać odpowiednie narzędzia i techniki prowadzenia zajęć tak, aby osiągnąć najlepszą efektywność osób, z którymi pracuje.

Piotr Pech, Zastępca Kierownika Sprzedaży Detalicznej, Time Trend

FAQ – często zadawane pytania

Czym jest biznes coaching?

Biznes coaching (coaching dla firm) to proces wsparcia dla osób występujących w roli lidera lub przedsiębiorcy. Jest dla osób które szukają sposobów na osiągnięcie sukcesu zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Polega na pomocy w identyfikacji celów i przeszkód, a następnie nauczeniu umiejętności potrzebnych do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Czy biznes coaching jest skutecznym sposobem na rozwój osobisty i zawodowy?

Tak, biznes coaching to doskonały sposób na rozwój osobisty, który pomaga osiągać sukcesy zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Coaching biznesowy pozwala poznać swoje ograniczenia oraz nauczyć się skutecznych sposobów na pokonywanie przeszkód.

Jakie kompetencje można rozwijać za pomocą biznes coachingu?

Biznes coaching pozwala na rozwijanie wielu kompetencji. Przykładowo są to: umiejętności przywódcze, zarządzanie zasobami ludzkimi, motywacja pracowników, delegowanie zadań, efektywne zarządzanie czasem oraz skuteczna komunikacja w zespole.

Jak budować motywację pracowników za pomocą biznes coachingu?

Coaching dla firm pozwala na poprawienie motywacji pracowników poprzez pomaganie menedżerom w zrozumieniu potrzeb i oczekiwań pracowników. Pozwala także na rozwój umiejętności wykorzystywania ich mocnych stron i kompetencji. Biznes coach może również pomóc zidentyfikować obszary, w których pracownicy muszą się rozwijać, aby osiągnąć sukces jako zespół.

Czym jest ICF?

International Coach Federation (ICF) to międzynarodowa organizacja, która zapewnia certyfikację i akredytację dla coachów. ICF rozwija i utrzymuje standardy coachingu na całym świecie. Dostarcza też narzędzia dla coachów w celu wspierania rozwoju osobistego swoich klientów.

Czy biznes coaching może pomóc w rozwoju pracowników?

Tak, biznes coaching, czyli coaching dla firm to doskonały sposób na rozwijanie umiejętności i poprawę efektywności pracowników. Poprzez indywidualne sesje coachingowe, coaching mentoringowy lub coaching grupowy, pracownicy mogą rozwijać kompetencje i zdobywać nowe umiejętności, co przyczynia się do sukcesu całego zespołu.

W jaki sposób biznes coaching może pomóc w rozwoju liderów?

Biznes coaching to doskonały sposób na rozwój przywództwa poprzez identyfikację osobistych celów i wartości oraz nauczenie technik skutecznego przywództwa. Biznes coach może również pomóc w rozwoju umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi oraz w budowaniu efektywnych relacji z zespołem.

Jak mentoring różni się od biznes coachingu?

Mentoring to proces, w którym bardziej doświadczona osoba dzieli się wiedzą i doświadczeniem z mniej doświadczoną osobą, pomagając w rozwoju zawodowym. Business coaching to proces, w którym biznes coach pomaga swoim klientom w identyfikacji celów i działań potrzebnych do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Biznes coach nie musi mieć specjalistycznej wiedzy z danego obszaru biznesowego, podczas gdy mentor często jest specjalistą w swoim obszarze.