Negocjacje to proces rozmów mających na celu znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego zarówno dla jednej strony, jak i drugiej. Stosuje się różne techniki negocjacyjne, takie jak dominacja, unikanie, uleganie, kompromis, oraz wspólne rozwiązywanie problemu. Dążenie do dominacji może prowadzić do burzliwej dyskusji i pogorszenia relacji. Unikanie problemu może czasem być korzystne, ale nie powinno obejmować ważnych kwestii. Uleganie może prowadzić do zachowania dobrej relacji, ale może prowadzić do przyjmowania mniej atrakcyjnych warunków kontraktu. Kompromis jest niebezpieczny, ponieważ pozostawia uczucie niedosytu. Najbardziej efektywne jest wspólne rozwiązywanie problemu, oparte na jasnym komunikowaniu i przedstawianiu interesów.

negocjacje i rozwiązywanie konfiktów

Podsumowanie

 • Przy negocjacjach i rozwiązywaniu konfliktów używa się różnych technik, takich jak dominacja, unikanie, uleganie, kompromis i wspólne rozwiązywanie problemu.
 • Dominacja może prowadzić do pogorszenia relacji, ale jest skuteczna w jednorazowych transakcjach.
 • Unikanie może być użyteczne w pewnych sytuacjach, ale nie powinno pomijać ważnych problemów.
 • Uleganie pozwala na zachowanie dobrej relacji, ale może prowadzić do przyjmowania mniej korzystnych warunków.
 • Kompromis pozostawia uczucie niedosytu i nie zawsze jest możliwy w sytuacjach, gdzie jedna strona musi zrobić większe ustępstwa.
 • Wspólne rozwiązywanie problemu oparte na jasnym komunikowaniu jest najbardziej efektywne i pozwala osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące dla obu stron.

Dominacja jako styl rozwiązywania konfliktu w negocjacjach

Dominacja to jeden z najbardziej agresywnych stylów rozwiązywania konfliktu w negocjacjach. Negocjator, stosując ten styl, dąży do osiągnięcia swoich celów, nie zwracając uwagi na interesy drugiej strony. Jest to skuteczne tylko w przypadku jednorazowych transakcji, gdzie nie ma konieczności długoterminowych relacji z partnerem. W przypadku renegocjacji umowy lub dalszej współpracy, partner będzie miał większą siłę przetargową, co może skutkować niekorzystnymi warunkami dla dominującej strony.

Dominacja jest powszechna w niektórych branżach, takich jak rynek nieruchomości lub handel samochodami, gdzie negocjatorzy muszą być pewni siebie, agresywni i przekonani o swojej przewadze. Jednak taki styl negocjacyjny często prowadzi do zniszczenia relacji między stronami i utraty zaufania. Dlatego warto rozważyć inne style rozwiązywania konfliktów, które mogą przynieść lepsze rezultaty.

dominacja

Dowiedz się więcej o kompetencjach miękkich w naszym kompletnym przewodniku: Kompetencje miękkie – kompletny przewodnik

Unikanie jako styl rozwiązywania konfliktu w negocjacjach

Unikanie to styl rozwiązywania konfliktu, w którym negocjator unika bezpośredniego konfrontowania się z problemem. Zamiast tego, zmienia temat rozmowy lub stara się odwrócić uwagę, aby łatwiej było dojść do porozumienia. Ten styl można zastosować w przypadku błahych kwestii lub sytuacji, w których nie ma wystarczających informacji do podjęcia decyzji. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że unikanie nie powinno obejmować istotnych i ważnych problemów, które wymagają rozwiązania.

Korzystanie z unikania w negocjacjach wiąże się z zarówno korzyściami, jak i zagrożeniami. Z jednej strony, unikanie może pomóc utrzymać relacje między stronami, zmniejszając napięcie i konflikt. Może być również używane jako strategia czasowa, pozwalająca na chwilowe oderwanie i dalsze zastanowienie się nad rozwiązaniem. Z drugiej strony, unikanie może prowadzić do odkładania problemów na później, co może pogorszyć sytuację i prowadzić do eskalacji konfliktu.

Zalety unikania jako stylu negocjacyjnego

 • Pomaga utrzymać dobre relacje między stronami
 • Poświęca czas na dalsze zastanowienie się nad problemem
 • Może być stosowane w przypadku błahych kwestii bez większego znaczenia

Zagrożenia unikania jako stylu negocjacyjnego

 • Może prowadzić do odkładania problemów, co zwiększa ryzyko eskalacji konfliktu
 • Może budzić podejrzenia drugiej strony, że negocjator nie jest zainteresowany rozwiązaniem problemu
 • Nie sprawdza się w przypadku istotnych i ważnych kwestii, które wymagają szybkiego rozwiązania

W negocjacjach warto stosować unikanie jako styl rozwiązywania konfliktu w odpowiednich sytuacjach. Jednak należy dążyć do rozwiązania problemów, które są istotne i wymagające uwagi. Przykładem może być sytuacja, w której istnieje potrzeba znalezienia kompromisu, który zadowoli obie strony. Kluczem do skutecznego korzystania z unikania jest umiejętne dobieranie momentów i uwzględnienie kontekstu negocjacji.

Zalety unikania Zagrożenia unikania
Pomaga utrzymać dobre relacje między stronami Może prowadzić do odkładania problemów, co zwiększa ryzyko eskalacji konfliktu
Poświęca czas na dalsze zastanowienie się nad problemem Może budzić podejrzenia drugiej strony, że negocjator nie jest zainteresowany rozwiązaniem problemu
Może być stosowane w przypadku błahych kwestii bez większego znaczenia Nie sprawdza się w przypadku istotnych i ważnych kwestii, które wymagają szybkiego rozwiązania

Uleganie jako styl rozwiązywania konfliktu w negocjacjach

Uleganie to styl rozwiązywania konfliktu, w którym negocjator zgadza się na warunki kontraktu narzucone przez drugą stronę. Jest to strategia, która ma na celu utrzymanie dobrych relacji z partnerem negocjacyjnym. Choć uleganie może przyczynić się do zachowania harmonii, istnieje ryzyko, że negocjator zaakceptuje mniej korzystne warunki.

Uleganie jest szczególnie przydatne w przypadku, gdy relacje z partnerem są ważniejsze niż same warunki kontraktu. W tego typu sytuacjach uleganie może pomóc w utrzymaniu długoterminowej współpracy i budowaniu zaufania. Negocjatorzy stosujący ten styl rozwiązywania konfliktu często kładą nacisk na dobro partnera, nawet kosztem własnych interesów.

Jednak warto pamiętać, że uleganie może prowadzić do niekorzystnej sytuacji, w której jedna strona wykorzystuje swoją przewagę i narzuca swoje warunki. Dlatego istotne jest umiejętne balansowanie pomiędzy uleganiem a bronieniem swoich interesów. Negocjator powinien dokładnie ocenić, czy zaakceptowanie danego warunku nie będzie miało negatywnych konsekwencji w przyszłości.

uleganie styl negocjacyjny

Negocjacje oparte na uleganiu – przykład

„Zgodzę się na obniżkę ceny, jeśli zapewnicie dłuższy okres współpracy.”

W powyższym przykładzie negocjator wyraża zgodę na obniżkę ceny, ale w zamian prosi o przedłużenie umowy. W ten sposób negocjator akceptuje ustępstwo w jednym obszarze, ale stara się uzyskać korzyści w innym aspekcie negocjacji. Taki kompromis pozwala na utrzymanie dobrej relacji z partnerem, jednocześnie zadając sobie warunki korzystne dla swojej strony.

Zobacz nasz artykuł, pt. „10 najważniejszych kompetencji miękkich na rynku pracy

Kompromis jako styl rozwiązywania konfliktu w negocjacjach

Kompromis to styl rozwiązywania konfliktu, w którym obie strony rezygnują z części swoich żądań, aby osiągnąć porozumienie. Jest to często używana strategia, gdy żadna ze stron nie chce lub nie może osiągnąć pełnego sukcesu. W negocjacjach kompromis pozwala na znalezienie wspólnego punktu wyjścia i minimalizuje konflikty.

W przypadku kompromisu każda ze stron musi być gotowa zrezygnować z pewnych żądań, co jest zwykle uważane za sukces, jeśli obie strony są w stanie zaakceptować rezultat. Jednak kompromis może również prowadzić do niewielkiego poczucia niedosytu i niezadowolenia, ponieważ obie strony muszą zrezygnować z niektórych swoich pierwotnych celów.

Stosowanie kompromisu może być szczególnie skuteczne w przypadku negocjacji biznesowych, gdzie dążenie do pełnego zwycięstwa może prowadzić do zerwania negocjacji lub utraty wartościowych relacji biznesowych. Kompromis pozwala na utrzymanie trwałych i korzystnych stosunków między stronami.

Wspólne rozwiązywanie problemu jako styl negocjacyjny

W negocjacjach, skuteczne rozwiązywanie konfliktów często opiera się na zastosowaniu stylu wspólnego rozwiązywania problemu. Ten styl negocjacyjny zakłada jasne komunikowanie swoich potrzeb i dążenie do osiągnięcia porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich stron. Wspólne rozwiązywanie problemu opiera się na poszukiwaniu rozwiązania win-win, które uwzględnia interesy obu stron.

Ważnym elementem tego stylu jest umiejętność słuchania i zrozumienia drugiej strony, aby znaleźć punkt wspólny. Wspólne rozwiązywanie problemu wymaga od negocjatora elastyczności i gotowości do kompromisu. Powinien być skupiony na szukaniu rozwiązań, które spełniają interesy obu stron, zamiast skupiać się wyłącznie na swoich żądaniach.

Styl wspólnego rozwiązywania problemu może prowadzić do budowania trwałych relacji i wzajemnego zaufania między negocjatorami. Dzięki temu, osiągnięte porozumienie jest bardziej trwałe i satysfakcjonujące dla obu stron. Wspólne rozwiązywanie problemu wymaga czasu i wysiłku, ale może przynieść korzyści na dłuższą metę.

Przeczytaj artykuł: Asertywność – co to znaczy? Kim jest osoba asertywna i czym zachowanie asertywne

Zalety wspólnego rozwiązywania problemu

 • Tworzy win-win sytuację, w której obie strony są zadowolone z osiągniętego porozumienia.
 • Wzmacnia relacje między negocjatorami, buduje wzajemne zaufanie.
 • Pomaga w budowaniu trwałych partnerstw biznesowych.
 • Umożliwia uwzględnienie interesów obu stron i znalezienie kompromisu.
 • Skupia się na budowaniu długoterminowych relacji zamiast osiąganiu krótkoterminowych korzyści.

„Wspólne rozwiązywanie problemu to umiejętność szukania rozwiązań, które uwzględniają interesy obu stron. To proces, który wymaga komunikacji, elastyczności i gotowości do kompromisu.”

Styl wspólnego rozwiązywania problemu jest zwykle preferowany w sytuacjach, gdzie istnieje potrzeba budowania długoterminowych relacji i utrzymania dobrych stosunków z partnerem. Jednak, nie zawsze jest możliwy do zastosowania, zwłaszcza gdy interesy obu stron są diametralnie różne. W takich przypadkach, inne style rozwiązywania konfliktów mogą być bardziej odpowiednie.

Styl negocjacyjny Zalety Wady
Dominacja – Szybkie osiągnięcie celów
– Wyraźne określenie warunków
– Pogorszenie relacji
– Brak uwzględnienia interesów drugiej strony
Unikanie – Uniknięcie konfliktu
– Czasem korzystne w błahych kwestiach
– Pomijanie istotnych problemów
– Brak rozwiązania spornych kwestii
Uleganie – Zachowanie dobrych relacji
– Uniknięcie konfliktu
– Akceptowanie mniej korzystnych warunków
– Możliwość wykorzystania przez drugą stronę
Kompromis – Osiągnięcie kompromisu
– Rozwiązanie konfliktu
– Pozostawia uczucie niedosytu
– Może prowadzić do dalszych konfliktów
Wspólne rozwiązywanie problemu – Tworzenie win-win sytuacji
– Budowanie trwałych relacji
– Wymaga czasu i wysiłku
– Nie zawsze możliwe do zastosowania

Wniosek

Negocjacje są nieodłączną częścią zarówno życia osobistego, jak i biznesowego. Stosowanie różnych stylów rozwiązywania konfliktów może przynieść różne skutki. Dominacja może prowadzić do pogorszenia relacji, unikanie może być przydatne w pewnych sytuacjach, uleganie pomaga w utrzymaniu dobrych stosunków, a kompromis może stanowić krótkoterminowe rozwiązanie. Najbardziej efektywne jest wspólne rozwiązywanie problemu, oparte na jasnym komunikowaniu i przedstawianiu interesów.

Aby osiągnąć porozumienie, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich stron, istotne jest dążenie do wspólnego znalezienia rozwiązania. Negocjatorzy powinni wykazywać się otwartością, umiejętnością słuchania i empatii. Ważne jest również zrozumienie, że skuteczne negocjacje wymagają czasu i wysiłku.

Podsumowując, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów są nieodzowne w osiąganiu porozumienia i budowaniu trwałych relacji. Wybór odpowiedniego stylu negocjacyjnego zależy od konkretnej sytuacji, ale największe szanse na sukces mają negocjatorzy, którzy skupiają się na wspólnym rozwiązywaniu problemu i dążą do stworzenia win-win dla wszystkich stron zaangażowanych.

FAQ

Jakie są techniki negocjacyjne?

Stosuje się różne techniki negocjacyjne, takie jak dominacja, unikanie, uleganie, kompromis, oraz wspólne rozwiązywanie problemu.

Czy dominacja jest skutecznym stylem rozwiązywania konfliktu?

Dominacja jest stylem rozwiązywania konfliktu, w którym negocjator dąży do osiągnięcia swoich celów bez zwracania uwagi na interesy drugiej strony. Jest skuteczna tylko w przypadku jednorazowych transakcji, a w przypadku renegocjacji warunków kontraktu, partner może mieć większą siłę przetargową.

Kiedy stosuje się strategię unikania?

Unikanie to styl rozwiązywania konfliktu, w którym negocjator unika problemu i zmienia temat rozmowy, aby łatwiej było dojść do porozumienia. Stosowane w przypadku błahych kwestii, ale ważne, aby istotne problemy nie były pomijane.

Jakie są zalety ulegania jako stylu rozwiązywania konfliktu?

Uleganie to styl rozwiązywania konfliktu, w którym negocjator zgadza się na warunki kontraktu narzucone przez drugą stronę. Stosowane, gdy zależy na zachowaniu dobrej relacji z partnerem. Może prowadzić do przyjmowania mniej korzystnych warunków, ale może również umocnić więzi z kontrahentem.

Czy kompromis jest zawsze korzystny?

Kompromis to styl rozwiązywania konfliktu, w którym obie strony rezygnują z części swoich żądań, aby osiągnąć porozumienie. Jednak pozostawia uczucie niedosytu i może prowadzić do walki w kolejnych negocjacjach. Nie zawsze możliwy w sytuacjach, gdy jedna strona musi poczynić większe ustępstwa.

Jakie są korzyści z wspólnego rozwiązywania problemu?

Wspólne rozwiązywanie problemu to styl negocjacyjny, który polega na jasnym komunikowaniu swoich potrzeb i dochodzeniu do porozumienia. Pozwala na wypracowanie kontraktu satysfakcjonującego obie negocjujące strony. Umożliwia osiągnięcie oczekiwań i zapobiega pogorszeniu relacji między partnerami.

Jakie skutki mogą wyniknąć z różnych stylów rozwiązywania konfliktów?

Stosowanie różnych stylów rozwiązywania konfliktów może przynieść różne skutki. Dominacja może prowadzić do pogorszenia relacji, unikanie może być przydatne w pewnych sytuacjach, uleganie pomaga w utrzymaniu dobrych stosunków, a kompromis może stanowić krótkoterminowe rozwiązanie. Najbardziej efektywne jest wspólne rozwiązywanie problemu, oparte na jasnym komunikowaniu i przedstawianiu interesów.

Szkolenia dla firm

Pierwsze kroki na sali szkoleniowej Wiktor Tokarski stawiał w 2009 roku. Prowadził wtedy szkolenia z zarządzania dla średniej kadry menedżerskiej jednego z największych banków w Polsce. Trener biznesu Wiktor Tokarski specjalizuje się w szkoleniach dla firm. Prowadzi szkolenia dla menedżerów (m. in. zarządzanie zespołami, komunikacja, asertywność, inteligencja emocjonalna, efektywność, zarządzanie zgodne z typologią osobowości DISK), szkolenia dla pracowników (m. in. efektywność w pracy, komunikacja w zespole, asertywność, zarządzanie sobą w czasie, współpraca dzięki znajomości typów osobowości DISK), szkolenia dla sprzedawców (obsługa trudnego klienta, komunikacja w sprzedaży, sprzedaż i obsługa klienta dopasowane do typów osobowości DISK), a także indywidualne szkolenia online dla przedsiębiorców, menedżerów i pracowników. Jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem dla siebie lub swojej firmy – umów spotkanie online, w czasie którego będziesz mógł/mogła przedstawić swoje oczekiwania odnośnie celów szkoleniowych.

Spotkanie online ws szkoleń dla firm